De Participatiewet, quotumheffing, banenafspraak, doelgroepenregister. Hoe zat het ook alweer? In deze blog frissen we je geheugen op en vertellen we hoe wij als EHC een steentje bijdragen aan het creëren van meer banen.

Toen
In 2015 werd de Participatiewet in werking gesteld. In die wet werd vastgesteld dat werkgevers met meer dan 25 werknemers ieder jaar 5%  van hun werknemers uit de doelgroep Banenafspraak in dienst moeten hebben. Op die manier zouden er per 2026 gezamenlijk 100.000 extra banen kunnen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze mensen worden geregistreerd in het doelgroepenregister.
Als dit percentage niet werd gehaald door de werkgever, zou de quotumheffing in werking treden, waarmee alsnog extra banen gecreëerd konden worden.
Inmiddels is de verplichting van 5% gewijzigd in een vrijwillige afspraak voor zowel grote als kleine ondernemers en is er voorlopig geen sprake van een heffing. Werkgevers zijn gezamenlijk verantwoordelijk om de genoemde extra banen te creëren. Als dat niet gebeurt, zal de quotumheffing alsnog worden toegepast.

En nu
Onlangs maakte UWV bekend dat de doelstelling om voor 2020, 55.000 extra banen te creëren voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen, is gehaald. De eindevaluatie door het Sociaal en Cultureel Planbureau over de Participatiewet (november 2019) was iets minder rooskleurig. De Participatiewet zou niet het beoogde resultaat hebben opgeleverd, onder andere door de nieuwe, onbekende rol voor gemeenten, aannames in de wet die niet met de praktijk blijken overeen te stemmen en de wijze waarop de wet is gefinancierd. Als gevolg daarvan zijn baankansen voor de mensen in het doelgroepenregister nauwelijks verbeterd. Bovendien blijkt het maken van de juiste match tussen werkgever en werkzoekende een intensief en continu proces waarbij werkgevers onderweg vaak afhaken.

De juiste match
Als arbeidsdeskundig dienstverlener ziet EHC mogelijkheden om die juiste match wél te realiseren. Wij bieden ondersteuning aan zowel de werkzoekende (de cliënt) als de potentiële werkgever en vervullen daarin een coördinerende rol voor alle betrokken partijen. Wij zien in de dagelijkse praktijk dat mensen door opgelopen letsel soms niet meer in staat zijn het minimumloon te verdienen, ook niet met een voorziening. Het kan dan bijvoorbeeld zinvol zijn te onderzoeken of de cliënt aan de voorwaarden voldoet om in het doelgroepenregister te worden opgenomen. Daarmee kan de kans op een succesvolle re-integratie worden vergroot.

Door gedegen kennis van de mogelijkheden die vanuit de overheid worden geboden, het informeren en faciliteren van werkgever en werknemer en het slaan van bruggen tussen werkgever en gemeenten, leveren we een bijdrage aan een voor alle betrokken partijen optimaal resultaat en dragen we een steentje bij aan het behalen van de doelstelling per 2026: 100.000 banen!
Marco van den Brink, Register-arbeidsdeskundige