EHC Arbeidskundig Advies & Zorgmanagement beheert, verwerkt en registreert persoonsgegevens van medewerkers en cliënten om aan haar wettelijke verplichting te kunnen voldoen en om het vervullen van haar taken en opdrachten goed te kunnen uitvoeren.

Om deze taken te kunnen uitvoeren, verwerkt EHC persoonsgegevens. Hierbij geldt vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); dit is de Europese privacy-regelgeving die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

EHC verwerkt voor een deel ‘gewone’ persoonsgegevens, dat wil zeggen gegevens die niet zijn aan te merken als bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de AVG. Te denken valt aan naam, adres en woonplaats en overige contactgegevens van cliënten en medewerkers. Daarnaast gaat het bij de gegevensverwerkingen in het kader van de te bieden dienstverlening aan haar opdrachtgevers om zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens, bijvoorbeeld over gezondheid als bedoeld in de AVG.

Het begrip gezondheid dient ruim te worden opgevat en omvat alle gegevens die de geestelijke of lichamelijke gezondheid van een persoon betreffen. Ook gegevens over handicap en sociaal-emotionele problematiek vallen onder het begrip gezondheid.

EHC is conform de AVG een ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Een verwerkingsverantwoordelijke is het orgaan dat zelf met een bepaald doel en bepaalde middelen persoonsgegevens bewerkt.

De AVG vermeldt dat de verwerkingsverantwoordelijke ten allen tijde in staat is om aan te tonen dat het zich als verwerkingsverantwoordelijke gedraagt. Om die reden is het noodzakelijk dat EHC niet alleen een register verwerkingsactiviteiten heeft (waarin alle verwerkingen zijn vastgelegd, wettelijk verplicht) maar ook systematisch beleid heeft ontwikkeld waarin is vastgelegd wat de interne procedures zijn ten aanzien van gegevensbescherming, wie waar bij mag, en waaruit blijkt dat sprake is van bijvoorbeeld minimale gegevensverwerking.

Hoe EHC omgaat met persoonsgegevens in het kader van haar rol als Verwerkingsverantwoordelijke, is vastgelegd in het privacyreglement, welke hier is te downloaden.